ALGEMENE VOORWAARDEN

1.
Kelsbekerhof BV is de beheerder van Restaurant en Feestzalen Kelsbekerhof en beschouwt een bevestiging van een offerte of boeking als een bevestiging dat de klant kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.

2.
De prijsoffertes vanwege Kelsbekerhof BV zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.

3. De contractpartijen
Een persoon die van de diensten van Kelsbekerhof BV geniet, is niet noodzakelijk een contractpartij: het contract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten. Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot reservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie). Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een dienst van Kelsbekerhof BV te volbrengen.

4.
De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van Kelsbekerhof BV, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

5.
Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Kelsbekerhof BV toekomen binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid.

6. Het contract
In overeenstemming met het contract, is Kelsbekerhof BV t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van de overeengekomen diensten. De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

7. Vorm van het contract
Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant.

In geval van een schriftelijk contract dient Kelsbekerhof BV de datum te vermelden waarop de dienst(en) moet(en) worden verstrekt, samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.

8. Uitvoering van het contract
Kelsbekerhof BV en de contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het contract zijn opgenomen.

9. & 10 Niet-uitvoering van het contract / Ontbinding van het contract
Kelsbekerhof BV behoudt zich het recht voor, om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, mits kennisgeving. Elke annulering dient aangetekend verstuurd te worden.

11. Betaling
Kelsbekerhof BV heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 22.

Indien Kelsbekerhof BV vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd. De rekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar. In geval van gedeeltelijke betwisting van de rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden. Tenzij anders bepaald heeft Kelsbekerhof BV geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar Kelsbekerhof BV is gevestigd.

De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.

12. Verbreking van het contract
Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.

13. Verantwoordelijkheid van Kelsbekerhof BV
Kelsbekerhof BV is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant .

14. De verantwoordelijkheid van de klant/contractant
De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van Kelsbekerhof BV voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van Kelsbekerhof BV en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

15. De gedragingen van de klant
De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van Kelsbekerhof BV waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant. Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Kelsbekerhof BV het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder voorafgaandelijke opzegging.

16. Huisdieren 
Indien een klant wenst een huisdier naar Kelsbekerhof BV mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het dier ertoe gehouden zich te vergewissen dat het reglement van Kelsbekerhof BV dit toelaat.

17. Laattijdige aankomst
Een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd veroorzaakt automatisch de verbreking van het contract, met het recht op schadevergoeding voor Kelsbekerhof BV.

18. Telefonische reservatie
Een telefonische reservatie dewelke door Kelsbekerhof BV is aanvaard is slechts geldig tot het uur van reservering. In geval van vertraging van meer dan 15 minuten is de klant ertoe gehouden Kelsbekerhof BV hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.

19.
De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsintresten. Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten dewelke door de “Belgische Vereniging van Banken” worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%.

20.
Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door Kelsbekerhof BV vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.

21. 0pzegging van reserveringen 
Bij ernstige en bewezen redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal 10.000 Euro aangerekend waarbij het Kelsbekerhof BV vrij staat dit aan te rekenen.

In gevallen waarvoor Kelsbekerhof BV verantwoordelijk noch aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de gereserveerde diensten naar rato van de prijs per persoon van de gevraagde prestatie. Wat de maaltijden betreft zal de helft worden aangerekend van de niet-gebruikte maaltijden.

22. Voorschotten
Bij aanvraag van een reservatie kan de klant een vrijblijvende optie verkrijgen gedurende 14 dagen. Wij behouden ons recht een lopende optie eenzijdig te beëindigen mits de klant vooraf te contacteren. Bij bevestigen van de optie door de klant zal er een overeenkomst worden ondertekend en kan er een voorafbetaling gevraagd worden. Ook een schriftelijke bevestiging zonder handtekening volstaat. Dit bedrag zal in vermindering gebracht worden van de uiteindelijke factuur.

Voorschotten Huwelijksfeesten
• Bij de reservatie van de zaal wordt een aanbetaling gevraagd van €650,00
• Vier maanden voor het feest wordt 30% van het geschatte bedrag gevraagd
• Op de maandag voor het feest wordt een 2de voorschot gevraagd van 40%
• Het eindsaldo dient binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum vereffend te worden

Voorschotten overige feesten
• Bij een reservatie van de zaal wordt een aanbetaling gevraagd van €250,00
• 1 maand voor het feest moet 30% van het geschatte bedrag betaald worden
• Het eindsaldo dient binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum vereffend te worden

Bij gebrek van betaling heeft Kelsbekerhof BV het recht de reservatie zonder vooropzeg te annuleren.

23.
Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Kelsbekerhof BV.